Hof van Twente – Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat gemeenten en woningcorporaties verplicht zijn om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te ondersteunen. Zij moeten bij het huisvestingsbeleid voortaan rekening houden met de woonbehoeften van woonwagenbewoners.Gisteravond stond de besluitvorming rond het woonwagenbeleid op de agenda van de raadsvergadering. Het college had in een voorstel aan de raad vier scenario’s geschetst hoe om te gaan met dit vraagstuk. Tijdens de discussie bleek dat de voltallige raad zich niet kon vinden in het scenario dat de voorkeur had van het college.
De oppositie kwam toen met een wijziging in de vorm van een amendement op het voorstel van het college maar die vond het CDA niet concreet genoeg. Tijdens een schorsing van de raadsvergadering is door de CDA-fractie besloten om een nieuw, aangescherpt amendement, in stemming te brengen. Op verzoek van de oppositie is nog een kleine aanpassing aangebracht, waarna het CDA-amendement unaniem is aangenomen.
Het amendement houdt in dat de gemeente doorgaat met locatie onderzoek en vóór 1 mei 2021 de resultaten aan de raad voorlegt en vóór 1 oktober 2021 een ontwerpbestemmingsplan in procedure brengt. Verder moet in de eerstvolgende prestatieafspraken met woningcorporatie Viverion een paragraaf worden opgenomen waarin Viverion wordt opgeroepen om in kwartaal 1 van 2021 met een plan te komen tot plaatsing van woonwagens.
Wij zien dit als een mooi resultaat van een goed debat over het raadsvoorstel. Een uitkomst die recht doet aan de positie van de woonwagenbewoners en richting geeft aan het college.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here