Beleid woonwagen en standplaatsen

0
788

Hof van Twente – In 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken en was het woonwagenbeleid een taak van de gemeente. Dit heeft bij veel gemeenten geleid tot een neutraal of uitsterfbeleid (dit werd ondersteund door het ministerie). Dit beleid heeft tot gevolg gehad dat het aantal woon- wagenlocaties sterk verminderd is.
De gemeenschap die gebruik wil maken van deze woonvorm heeft jaren tegen deze trend gestreden. Ook verschillende nationale, Europese en internationale (rechtelijke) instanties hebben zich uitgesproken over de invulling van de mensenrechten van deze doelgroep en de voorwaarden voor huisvesting. Korte vertaling van uitspraken is; een woonwagen is een essentieel onderdeel van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Gemeenten zouden in haar woonbeleid in redelijke mate moeten inzetten op het tegemoetkomen aan de behoeften aan deze woonvorm.Dit heeft er toe geleid dat medio 2018 het ministerie een beleidskader heeft opgesteld voor gemeenten om het gemeentelijk beleid in overneemstelling te brengen met de nieuwe richtlijnen die voortkomen uit de nieuwe (rechtelijke) uitspraken.
Op dit moment voldoet Hof van Twente niet aan de gerechtelijke uitspraken en daarmee het nieuwe beleidskader. Wel voldoet onze Woonvisie, Woonagenda 2016-2020, aan de gerechtelijke uitspraken. Het nieuwe beleidskader geeft uitvoeringsrichtlijnen aan de hoofdvisie van de Woon- agenda; het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woonruimte voor alle doel- groepen. Hierdoor is aanpassing van de woonvisie niet nodig, het volstaat om alleen een uitvoeringsbeleid te maken.
Inmiddels zijn we gestart met het opstellen van een uitvoeringsnotitie. We houden informatieve gesprekken met woonwagenbewoners en binnenkort wordt er een behoefteonderzoek naar de woonwensen van deze doelgroep gehouden. Ook de woonpartners (de corporaties) worden meegenomen in het proces.
Het ministerie heeft aangegeven dat het nieuwe beleidskader dit jaar vorm moeten krijgen. Wij hebben het streven de beleidsnotitie eind voorjaar 2019 vast te stellen. Daarna start het uitvoeringsproces.

Conclusie Het maatschappelijk veld rondom woonwagenbeleid is veranderd. Dit heeft geleid tot een nieuw beleidskader. Hof van Twente voldoet op dit moment niet aan het nieuwe kader. Dit vraagt een aanpassing door middel van het vaststellen van een nieuw uitvoeringsbeleid.

Inmiddels is het proces gestart voor het opstellen van een nieuwe notitie. Er worden gesprekken gehouden met de doelgroep en woonpartners. Ook zal een behoefteonderzoek worden gehouden. Het college streeft er naar dit voorjaar 2019 een nieuwe beleidsnotitie vastgesteld te hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in